Category Archives: News NL

E-zine met terugblik parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap

e-zine_eu-voorzitterschap-2016-nlDe Eerste en Tweede Kamer hebben dinsdag 27 september een e-zine uitgebracht met een terugblik van de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap. Nederland was in de eerste helft van 2016 voorzitter. Het Nederlandse parlement organiseerde in dat kader onder meer zes interparlementaire conferenties voor parlementariërs van de 28 EU-Lidstaten, deels in samenwerking met het Europees Parlement. Een innovatieve aanpak stond centraal in de organisatie van de parlementaire dimensie van het voorzitterschap.

Download hier het e-zine

Het e-zine laat in woord en beeld zien wat de parlementaire dimensie heeft ingehouden en hoe de conferenties zijn verlopen. Vijf van de zes conferenties vonden in de Ridderzaal in Den Haag plaats, één in het Europees Parlement in Brussel. Op de conferenties kwamen onder de thema’s energie en circulaire economie, mensenhandel in het digitale tijdperk, veiligheid en defensie, stabiliteit en economisch bestuur en de vluchtelingencrisis aan de orde. In het e-zine wordt ook aandacht besteed aan de ontmoeting met de voltallige Europese Commissie en de voorzitters van de fracties in het Europees Parlement.

De innovatieve aanpak kwam onder meer tot uiting met een speciale app voor de deelnemers aan de conferenties, versterken van het interactieve karakter van de debatten en het betrekken van niet-parlementaire partners als andere overheden en experts bij de conferenties. Het e-zine van 24 pagina’s bevat weblinks naar de conferenties en andere relevante informatie en wordt verspreid onder alle deelnemers.

Nederlands EU-voorzitterschap ten einde

Het is zover… Het Nederlandse EU-Voorzitterschap is ten einde, en dus ook de parlementaire dimensie daarvan. De Staten-Generaal kijken terug op zes interessante, inhoudelijke en interactieve interparlementaire conferenties, waarin parlementariërs met elkaar van gedachten hebben gewisseld over actuele maatschappelijke thema’s die niet stoppen bij de eigen landsgrenzen. Daarmee leverden zij een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstelling van het voorzitterschap, namelijk om samen te bouwen aan parlementaire controle op EU-besluitvorming.

 

Het Nederlandse parlement bedankt alle deelnemers voor hun komst, hun inzet en hun actieve bijdrage aan het debat, en sluit graag af met een sfeerimpressie van een succesvolle parlementaire dimensie.

In deze korte video blikken wij terug op de afgelopen zes maanden.

 

 

Transatlantic Legislators’ Dialogue bezoekt Nederlands parlement

Op maandag 27 juni bezocht de Transatlantic Legislators’ Dialogue (TLD) het Nederlandse parlement. Tijdens het bezoek werden de leden van de TLD toegesproken door eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer Ton Elias en door de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol. Beiden blikten kort terug op de parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het programma bestond daarnaast uit drie werksessies waaraan leden van de Eerste en Tweede Kamer deelnamen. De TLD is een interparlementaire vriendschapsgroep tussen het Europees Parlement en het Congres van de Verenigde Staten. De TLD komt twee maal per jaar bijeen; afwisselend in de Verenigde Staten en de Europese lidstaat die op dat moment het roulerend voorzitterschap van de EU bekleedt.

 

De eerste werksessie stond in het teken van counter-terrorisme, cyber veiligheid en radicalisering. Sessie twee werd gewijd aan buitenlandse politiek, waar de Brexit centraal gespreksonderwerp was. De derde sessie focuste ten slotte op handel, en TTIP in het bijzonder. Afsluitend werd er een gezamenlijk standpunt getekend en blikte men vooruit op de eerstvolgende TLD bijeenkomst in Washington D.C.

“Waardevolle parlementaire ontmoetingen in woelige tijden” – Blog door Tuur Elzinga en Malik Azmani

De parlementaire dimensie van het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zit erop. De 55e plenaire COSAC-bijeenkomst telde zo’n 250 deelnemers: parlementariërs van de commissies Europese Zaken van de 28 Lidstaten, vertegenwoordigers van het Europees Parlement en andere betrokkenen. De bijeenkomst van 12 tot en met 14 juni in de Ridderzaal in Den Haag zorgde voor een waardige afsluiting van onze parlementaire activiteiten tijdens dit voorzitterschap. De in totaal zes succesvolle conferenties hebben laten zien dat nationale parlementen ertoe doen. We dragen vol vertrouwen het Voorzitterschap van de parlementaire dimensie voor de tweede helft van 2016 over aan Slowakije.

Het waren intensieve ontmoetingen de afgelopen zes maanden. Dat kon ook niet anders, want het zijn woelige tijden in en voor Europa. Lessen leren van de financiële crisis, worstelen met de migratieproblematiek, de veranderende veiligheidssituatie, discussies tussen Lidstaten onderling en het verder versterken van de rol van de nationale parlementen. Al deze en vele andere onderwerpen passeerden in de zes conferenties van de parlementaire dimensie van het Nederlands voorzitterschap de revue.

Naast de reguliere bijeenkomsten van COSAC en over financiële stabiliteit en veiligheids- en defensiebeleid hebben wij twee bijzondere themaconferenties georganiseerd. De eerste ging over de gevolgen van mensenhandel, de andere over energie. Twee bijzonder actuele thema’s die nog vele jaren onze aandacht zullen vragen. Deze conferenties vormden een verrijking van ons voorzitterschap.

Bij alle conferenties konden wij een beroep doen op gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland. Hun inbreng en expertise hebben het debat en daarmee ook onze parlementaire dimensie enorm verrijkt. Daarnaast waren wij ook zeer verheugd met de bijdragen van de Nederlandse minister-president, diverse Nederlandse ministers, diverse Eurocommissarissen en diverse vertegenwoordigers van het Europees Parlement. De conferenties werden zo een ware dialoog tussen alle relevante spelers op het Europese speelveld.

Daarmee is in die afgelopen zes maanden het motto van het Nederlandse parlementaire voorzitterschap – versterken van parlementaire controle door betere onderlinge samenwerking – naar onze mening goed uit de verf gekomen. 

We hebben dat geprobeerd op een innovatieve manier te doen. Met meer interactie tijdens de conferenties, met uiteenlopende side-events – ook met de bevolking en met andere partners als Den Haag, Rotterdam en provincies – en met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen: de speciale interactieve conferentieapp (https://www.parleu2016.nl), foto’s op Flickr en tweets via Twitter (@Parleu2016NL). Iedereen die daaraan heeft bijgedragen, in het bijzonder ook de ambtelijke ondersteuning, verdient daarvoor veel lof.

Het waren zes intensieve maanden, maar dat is het waard geweest. Als Voorzitters van de commissies Europese Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer en Eerste Kamer wensen wij onze collega’s van de Národná rada Slovenskej republiky in Bratislava veel succes het komende halfjaar.

veľa šťastia !

Malik Azmani, Voorzitter commissie Europese Zaken Tweede Kamer

Tuur Elzinga, Voorzitter commissie Europese Zaken, Eerste Kamer

Tweede dag plenaire COSAC

Na een interessante eerste dag van de COSAC, werd de bijeenkomst van parlementariërs uit heel Europa vandaag voortgezet. De tweede dag van de conferentie startte voor sommige deelnemers vroeg en een beetje atypisch. Om 7 uur vertrok een groep deelnemers voor een sportieve morning run door het centrum van Den Haag. De route leidde onder andere langs Paleis Noordeinde, het Vredespaleis, het Lange Voorhout en het Binnenhof. Ondanks de regen bleek het een frisse start van een wederom enerverende conferentiedag.

Voor dag 2 stond allereerst een sessie met twee leden van de Europese Rekenkamer op het programma. De sessie werd geïntroduceerd door senator Joris Backer: “Waarom hebben we de European Court of Auditors vandaag op de agenda gezet? Omdat het ons allemaal raakt, al onze commissies. We zijn er van overtuigd dat auditing een issue is waarmee we invloed kunnen hebben op Europees niveau en bij de nationale parlementen. Waar hebben wij binnen de EU ons geld aan uitgegeven? Deze vraag kan een goede ´wakeup call´ voor ons zijn.”

Alex  Brenninkmeijer en Ville Itälä, beide lid van de Europese Rekenkamer, spraken met de parlementariërs over nauwere samenwerking tussen de nationale parlementen en de Rekenkamer. Brenninkmeijer gaf aan dat  “Als wij het bestuur op nationaal en Europees niveau willen verbeteren, valt er lering te trekken uit de prestaties uit het verleden.” Brenninkmeijer gaf ook aan dat er gekeken moet worden hoe de samenwerking tussen ECA en nationale parlementen beter kan: “er is namelijk niet één manier van samenwerken, maar dit moet maatwerk zijn” .   De deelnemers kregen de kans om met de leden van de Rekenkamer in debat te gaan en maakten daar dankbaar gebruik van.  Itälä ging tijdens het debat in op hoe belangrijk de samenwerking tussen de Europese Rekenkamer en de nationale parlementen is: “Het is voor ons heel belangrijk om feedback over zaken te ontvangen teneinde te beslissen wat we doen. Samenwerking is van groot belang. We moeten kijken naar zaken als voedselverspilling en migratiekwesties. Ook moeten we informatie uitwisselen, bijvoorbeeld om te kunnen omgaan met te hoge foutpercentages.” Ook ging Itälä in op verantwoording: “Om het doel van verantwoording te bereiken, bijvoorbeeld in de landbouw, hebben we betere regelgeving nodig die met minder fouten kan worden geïmplementeerd.” 

De tweede sessie van de dag focuste op het zeer actuele migratievraagstuk. Onder leiding van moderator Kamran Ullah werd er gesproken over de implementatie van de afspraken tussen de EU en Turkije. Gerald Knaus, voorzitter van het European Stability Initiative  introduceerde dit onderwerp en gaf aan op welk vlak de EU-Turkije overeenkomst werkt en waar niet: “ Laten we ervoor zorgen dat het Akkoord werkt.”

In het levendige debat met een panel dat hierop volgde werd ingegaan op de rol van alle lidstaten in het migratievraagstuk. De EU moet haar waarden realiseren, geven en nemen en “ laten zien dat het serieus is”. Dat het migratievraagstuk leeft in de EU, werd duidelijk door de grote hoeveelheid parlementariërs die vervolgens om spreektijd vroegen. Er werd ingegaan op wat nu nodig is, op wat de toekomst van lidstaten vraagt en op de publieke opinie ten aanzien van migratie.

Na afloop van de sessies werden de contributies aangenomen, die zich met name richten op de kansen voor onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen parlementen. Deze contributies worden na afloop per brief onder de aandacht van het Europees Parlement, de Commissie en de lidstaten gebracht. 

Voorafgaand aan de COSAC hadden Eerste en Tweede Kamer een essaywedstrijd uitgeschreven. De winnaar van deze wedstrijd, Andrea Finesso, sprak vanmiddag de parlementariërs aanwezig in de Ridderzaal toe. Hij gaf de zaal een inzicht in hoe zijn generatie de toekomst van de EU en de rol van nationale parlementen daarin ziet: “ Ik spreek als een jonge burger die een grote afstand tot de instellingen voelt. Ik geloof dat een grote betrokkenheid van nationale parlementen bij de EU erg belangrijk is.” Vervolgens kreeg de Slowaakse delegatie de gelegenheid om het Slowaakse voorzitterschap dat per 1 juli 2016 begint, te presenteren. Het laatste woord was aan Malik Azmani, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer:

“Ik kijk terug op een zeer vruchtbare conferentie. Ik wil graag alle deelnemers van de bijeenkomst bedanken voor hun actieve rol in het levendige debat.” Met deze conferentie sluit het Nederlands parlement de laatste van zes succesvolle conferenties af. Malik Azmani bedankte alle deelnemers van de zes conferenties en iedereen die daarin een bijdrage heeft geleverd.

Middagprogramma plenaire COSAC over rechtsstatelijkheid en parlementaire diplomatie

In de eerste sessie in de middag lag de focus op de bescherming van de rechtsstatelijkheid binnen de Europese Unie. De sessie werd ingeleid door Murray Hunt, visiting professor aan de Universiteit van Oxford. Centrale vraag die hij stelde, is wat de rol van nationale parlementen daarin is. “Waarom zouden parlementen een rol moeten hebben in het beschermen en realiseren van rechtsstatelijkheid? Wat hebben parlementen tot nu toe gedaan om zo’n rol te verwerven? En hoe kunnen ze die rol in de toekomst versterken?”

Aansluitend vond er onder zijn leiding een paneldiscussie over dit onderwerp plaats. Pieter van Dijk, voormalig lid van de Commissie van Venetië, en Europarlementariër Sophie in ’t Veld gingen met elkaar in gesprek over de rechtsstatelijkheid en democratie, en de huidige ontwikkelingen daaromtrent in Europa. Van Dijk: “We hoeven het niet overal over eens te zijn, maar het is belangrijk dat er overeenstemming is over de voornaamste principes en regels met betrekking tot rechtsstatelijkheid.”

In ’t Veld voegde daaraan toe dat er niet alleen consensus moet zijn over die principes en regels, maar ook over hoe je die in de praktijk toepast. “In het Europees Parlement worden we geconfronteerd met hele praktische uitdagingen – bijvoorbeeld op het terrein van handelsrelaties of asiel. Het zou goed zijn als we een gemeenschappelijk raamwerk voor rechtsstatelijkheid ontwikkelen, want het is niet alleen een nationale zaak. Parlementariërs moeten hun mogelijkheden aanwenden en hun verantwoordelijkheden nemen om tot zo’n gemeenschappelijk raamwerk te komen. Voor onze waarden moeten we staan.”  

De sessie werd afgesloten door Eurocommissaris Frans Timmermans. Hij ging in op de spanning die wordt ervaren tussen democratie en rechtsstatelijkheid. Timmermans: “Democratie, respect voor mensenrechten en rechtsstatelijkheid; je kunt niet stellen dat het één belangrijker is dan het ander. Zij zijn allemaal nodig. Voor het functioneren van de EU is eenduidige toepassing van het Europees recht essentieel” .

De tweede sessie van de middag richtte zich op parlementaire diplomatie en het uitwisselen van ervaringen en best practices. Jan Wouters, onderzoeker aan de Universiteit Leuven op het gebied van interparlementaire samenwerking en parlementaire diplomatie, introduceerde de sessie. In zijn openingswoord ging hij in op het belang van parlementaire diplomatie: “Parlementaire diplomatie in de 21e eeuw is van groot belang, omdat nationaal en internationaal beleid steeds meer door elkaar heen zijn gaan lopen. Parlementaire diplomatie kan het wederzijds begrip versterken, de parlementaire controlefunctie verbeteren en de democratische legitimiteit van EU instituties versterken. Parlementaire diplomatie vraagt om samenwerking en transparantie.”

Vervolgens ging een panel van drie parlementariërs met elkaar in discussie. Waarom zouden parlementen een diplomatieke rol voor zichzelf ontwikkelen en wat zijn de uitdagingen om een echte parlementaire diplomatie te hebben? Trends, situaties uit de dagelijkse praktijk en randvoorwaarden werden besproken, in interactie met de zaal. Opgemerkt werd dat parlementaire diplomatie, ten onrechte, weinig besproken wordt.

Na afloop van de plenaire sessies kwamen de COSAC voorzitters uit elk land bijeen om te spreken over de concept contributies die tijdens de tweede dag van de plenaire COSAC aan de orde zullen komen.

Vooruitblik dag 2 plenaire COSAC

Op de tweede dag van de plenaire COSAC vindt er onder andere een sessie plaats met lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer. Later in de ochtend wordt er door de parlementariërs gesproken over het migratievraagstuk. De plenaire COSAC zal worden afgesloten met het aannemen van de contributies.

Plenaire COSAC voor 55e maal van start

Op maandag 13 juni kwamen ruim 250 parlementariërs en medewerkers uit heel Europa in Den Haag bijeen voor de plenaire vergadering van de COSAC. De COSAC beoogt het uitwisselen van informatie en best practices tussen de verschillende nationale parlementen. Ook leden van het Europees Parlement namen deel aan de conferentie. De deelnemers werden verwelkomd door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers-Knol. Zij sprak over hoe Europa moet omgaan met de instabiliteit waarmee we worden geconfronteerd: 

“Het is van essentieel belang dat wij een manier vinden om onze vrije, open en democratische samenleving te beschermen en te waarborgen en dat wij vastberaden de rechtstaat handhaven. Parlementariërs vervullen daarin een belangrijke rol. De rechtstaat is de grondslag van de basiswaarden van de EU. Deze waarden vormen onze Europese identiteit en nationale en Europese parliamentariërs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beschermen van die identiteit.” 

Na deze openingswoorden werd onder leiding van senator Tuur Elzinga de agenda vastgesteld en werden de resultaten van de Trojka-vergadering, die gister plaatsvond, gedeeld.

Mark Rutte sprak vervolgens de deelnemers toe. In zijn toespraak reflecteerde hij op het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Hij gaf daar bij aan dat nationale parlementen als ze samenwerken een belangrijke rol kunnen hebben in de EU: 
“Nationale parlementen kunnen een sleutelrol vervullen. Een enkel parlement kan slechts een beperkte rol spelen. Samen kunnen nationale parlementen geweldig veel bereiken: je kunt parlementen de luidste stem in de EU geven.”

De parlementariërs kregen vervolgens de gelegenheid om zich met vragen en opmerkingen tot de minister-president te richten. Daarbij kwamen onder andere de gevolgen van de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieakkoord met Oekraïne, TTIP en de migratieproblematiek aan de orde. 

Tijdens de eerste sessie spraken de parlementariërs met elkaar over de wijze waarop zij parlementaire controle uitoefenen op Europese dossiers. Tijdens deze sessie, die gemodereerd werd door Tweede Kamerlid Marit Maij onder andere over het gebruik van rapporteurs en de inzet van de gele of groene kaart. Ook werd er gesproken over de zogeheten trilogen.

Als afsluiting van de ochtendsessie werd Eurocommissaris en eerste vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans geïnterviewd door Marit Maij. Zij spraken met name over de instrumenten die nationale parlementen tot hun beschikking hebben om invloed uit te oefenen op Europees beleid. Maij vroeg Timmermans onder andere naar zijn gedachten over de verschillende kaartprocedures en hoe deze procedures kunnen werken in de politieke dialoog.
Timmermans stelde naar aanleiding van de recente gele kaart over de mogelijkheid tot verschillen in betaling van arbeidsmigranten dat de Europese Commissie in gesprek moet gaan over het politieke probleem hierachter en niet een louter formele opstelling moet kiezen. Hij verwees naar de frustrerende ervaring die hij destijds als minister had toen de EC een gele kaart over een Europees Openbaar Ministerie naar zijn zeggen onmiddellijk naar de prullenbak verwees. “Natuurlijk gaat het bij die kaarten om subsidiariteit en proportionaliteit maar ik vind dat we als Commissie ook het politieke probleem moeten bespreken.”

Hij gaf daarbij aan dat de procedures in Brussel niet te lang moeten duren: meer tijd leidt niet automatisch tot meer kwaliteit: “we take a terrible long time on legislation.” 

In zijn betoog benadrukte Timmermans verder meerdere keren het belang van openheid: iedereen, dus ook de nationale parlementen, moet weten: what’s cooking in Brussels?

Tijdens de lunchpauze vonden er twee informele side-sessies plaats. De Nederlandse rapporteurs voor de Single European Sky (SES) organiseerden een bijeenkomst over de implementatie van de SES. Daarnaast vond er op initiatief van het Estse parlement een informele sessie over de deeleconomie plaats, waarover de parlementsleden uit Estland graag met hun collega’s van gedachten wilden wisselen.